inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Columns

Weblogs disclaimer

Nathan Lopes Cardozo

Rabbijn Dr. Nathan Lopes Cardozo (1946) werd geboren in Amsterdam en woont sinds 1977 in Israël. Als kind van een Portugees-Joodse vader en een niet-Joodse moeder heeft hij een lange weg afgelegd. Op zijn 16e is hij ‘uitgekomen’ (Joods geworden) bij Chacham Salomon Rodrigues Pereira. Jaren later haalde hij zijn rabbijnentitel aan de orthodoxe Gateshead Yeshiva. In Jeruzalem richtte hij de David Cardozo Academy op en geeft lezingen in Israel en het buitenland voor Joden en niet Joden. Hij is de auteur van 15 boeken. De laatste twee: “Jewish Law as Rebellion. A Plea for Religious Authenticity and Halachic Courage” (Urim Publications, 2018) en “Cardozo on the Parasha, Bereshit” (Kasva Press, 2019),het eerste van 7 delen op de Tora en de feestdagen. Rabbijn Lopes Cardozo neemt in zijn geschriften geen blad voor de mond en zijn ideeën worden in de velerlei media fel bediscussieerd.

vrijdag 25 juli 2014


Deze column is uit het Engels vertaald door @nna Lems - Snoei. Het is een vrije vertaling. Voor degenen die de voorkeur geven aan de oorspronkelijke tekst hebben wij de Engelse versie in de vorm van een pdf opgenomen.
Wat maakt iemand Joods? Geboorte uit een Joodse moeder? Bekering tot het jodendom? Niet echt. Het is het leven vanuit de spirituele orde van het jodendom dat iemand tot Jood maakt. Het leven door de Joden vanuit het verleden, met de Joden van nu en de toekomst. We zijn Joods, door de keuzes die we maken in ons leven, door het jodendom op eigen kracht zelf te ontdekken, door te zoeken naar het heilige en door te vechten voor dat wat al geheiligd is. Als we het spirituele gevecht om God te vinden aangaan, ons realiseren dat de wereld een moreel geweten nodig heeft, en we de hoge roeping op ons nemen om de wereld uit het moeras te halen waarin ze zich al duizenden jaren bevindt en dat door de grote principes van de Tora proberen te verwezenlijken, dan worden we werkelijk echte Joden.

Als iemand zich realiseert dat het materiële niet kan bestaan zonder het geestelijke, dan begint iemand al een klein beetje Joods te worden. Als er besef komt dat neutraal zijn in kwesties die met morele integriteit te maken hebben, onmogelijk is. Om uit te groeien tot volwaardige Jood bewandelen we een lange weg. Allereerst dienen we in staat te zijn het edele te herkennen en besef te krijgen van de majesteitelijke schoonheid waarmee de wereld begiftigd is. Tot de erkenning te komen dat de mensheid niet meer dezelfde is sinds Sinai, en we accepteren dat de mensheid niet levensvatbaar is zonder Sinai.

Om in onszelf de Joodse ziel te voelen vibreren, is het nodig de wereld te zien vanuit het perspectief van sub specie aeternitatis (het perspectief gezien vanuit de eeuwigheid). We zullen in staat moeten zijn om uit ons eigen kleine leventje te stappen en vanuit een kosmologisch gezichtspunt de wereld te bezien, terwijl we tegelijkertijd met beide benen op de grond blijven staan en ons bezighouden met onze triviale dagelijkse verplichtingen en het gewone proberen te heiligen. Niet door aan de wereld te ontsnappen, de werkelijkheid te ontkennen of ze als onbelangrijk te verklaren, maar om juist deze werkelijk aan te pakken en tot iets moois te laten groeien. Door dit aan te gaan, groeit iemand langzaam in zijn Joods-zijn.

Voor sommigen van ons is het moeilijk zo te leven, terwijl anderen een natuurlijke aanleg daarvoor blijken te hebben. Ze bezitten een mysterieuze Joodse ziel die door niemand precies omschreven kan worden, maar door iedereen wordt herkend. Het heeft iets te maken met onze bestemming en specifieke gevoelens die niemand van ons in woorden weet uit te drukken. Er is een proces van internalisatie gaande en het verbond tussen God en Abraham en, later, Sinai, wordt vormgegeven in iemands binnenste. Het zit in ons bloed en is ook bij niet-religieuze mensen aanwezig. Het is in beweging en we horen een geluid dat uit een andere wereld komt, dat ons daaraan herinnert. We nemen dit gevoel met ons mee, overal waar we gaan.

De meeste Joden ‘hebben het’, maar sommige niet-Joden hebben het eveneens. Ze weten dat ze het hebben. Het is onmiskenbaar authentiek. Zij zijn er zo door aangeraakt, zoals elk deel van het lichaam nat wordt bij het zwemmen – de moleculen van joodsheid raken elke vezel van hun bestaan. Niemand kan het negeren, noch ontkennen.

Dit zijn de authentieke Joden, maar zij behoren niet allemaal tot de stammen van Israël. Soms zijn het niet-Joden met niet-Joodse ouders, anderen zijn kinderen geboren uit gemengde huwelijken. Als zij de wens hebben zich aan te sluiten bij het Joodse volk, dan wordt van hen verwacht, in lijn met de Halacha, dat ze zich tot het jodendom bekeren, ondanks het feit dat zij een Joodse ziel hebben sinds de dag dat zij werden geboren.
Maar, waarom worden zij niet geaccepteerd als volwaardig Joods, zonder de eis om uit te komen? Alle ingrediënten zijn immers aanwezig! Waarom verplicht de Halacha dat je, om tot het jodendom te behoren, geboren moet zijn uit een Joodse moeder? Of dat er een fysieke handeling vereist is, door middel van een onderdompeling in het mikwe (ritueel bad) als uiting van toewijding aan het jodendom?

De reden daarvoor moet zijn dat Halacha niet alleen gaat over de religieuze authenticiteit en de kwaliteit van de ziel. Halacha gaat ook over de alledaagse realiteit van het leven. Halacha stelt ons een fundamentele vraag: ‘Hoe herkennen we wie Jood is en wie niet?’ Is er iemand in staat de ziel van een ander te lezen en waar te nemen? Hoe weten we dat de authenticiteit waarvan we uitgaan ook waarachtig is?

Deze wereld is een complexe werkelijkheid van idealen en praktijk, waar authenticiteit gemakkelijk en ongemerkt kan worden verward met zelfingenomenheid. Het leven is per definitie het inwerken van de lichamelijke gesteldheid en de innerlijke geest, maar deze kunnen ook met elkaar in botsing komen. Er ontstaat dan totale verwarring. Het ideaal begint dan te regeren over de realiteit en wat werkbaar is wordt genegeerd.

Tegenstrijdigheden en spanning tussen ideaal en werkelijkheid is de grote uitdaging waar we bij Halacha mee te maken hebben. Er moeten afwegingen worden gemaakt: hoeveel authenticiteit en hoe veel realiteitszin? Hoe behoort Halacha te functioneren als we droom en geest ook een rol laten spelen en wat betekent Halacha in het eerbiedigen van de behoeftes van de fysieke wereld?

Hoewel Halacha het hoogste doel nastreeft en aan idealen de hoogste prioriteit wil verlenen, er moeten toch compromissen worden gesloten, refererend aan onveranderbare regels die rechtsgeldigheid verlenen aan hoe de wereld in werkelijkheid functioneert. Juist als het om termen gaat als oorspronkelijkheid moet Halacha juist van een authentiek Joods karakter kunnen uitgaan en is er de noodzaak uiterlijke en zelfs biologische maatstaven te hanteren om de Joodse identiteit te definiëren. En ook als er van deze zaken wordt uitgegaan, krijgen we net als in het geval van authenticiteit en juistheid, te maken met slachtoffers en onaangename gevolgen.

Als gevolg daarvan zullen sommige mensen met een Joodse ziel de prijs moeten betalen doordat zij als niet-Joden worden geindentificeerd, ondanks het feit dat, idealiter, Halacha hen heel graag had opgenomen. Hoewel het ongelukkig is, brengt Halacha soms de kwaliteit van een persoonlijke ‘Joodse ziel’ in opspraak. Als we deze overtreffende trap van jurisprudentie niet zouden hanteren, zou chaos regeren.

Maar, er is meer dan dat. We hebben een volk, de natie Israël nodig, een fysiek geheel, in staat uit te dragen wat de boodschap van jodendom betekent voor de wereld. Alle leden van deze natie hebben een gemeenschappelijke historische ervaring nodig, beïnvloed door spirituele en emotionele vormgeving en uitstraling. Deze ervaringen zijn ‘root experiences’ zoals de bekende Joodse filosoof Emil Fackenheim het uitdrukt, zoals bijvoorbeeld de Uittocht uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee en de openbaring op Sinai. De enorme invloed van deze gebeurtenissen op het Joodse volk vormde het tot een hoogst ongebruikelijke natie, klaar om de wereld te veranderen. Voor Joden is het hebben van een gezamenlijke historische ervaring noodzakelijk om hun boodschap door de wereld te verspreiden - als een familie en later als een geheel volk – waarbij mensen de plicht om op een specifieke manier te leven op zich nemen, ook al zijn er leden die bezwaar maken tegen deze verantwoordelijkheden.

Het feit dat het jodendom aan niet-Joden toestemming geeft om uit te komen, ook al zijn ze geen deel van de gezamenlijke historische ervaring, is niet alleen een wonderlijke zaak maar is ook gebaseerd op het feit dat niet elke ziel deze ervaring nodig heeft om Joods te worden. Zij hebben andere kwaliteiten die dermate krachtig zijn, dat zij in staat zijn tot verandering, en dat geeft hen permissie om zich bij het jodendom aan te sluiten totdat ze helemaal zijn opgenomen in een sterke kerngroep waarvan de hele identiteit is ingebed in de ervaringen van gezamenlijke geschiedenis en komaf.

Als we echter de vergelijking doortrekken in termen van een puur en compromisloos religieus ideaal, betekent dit dat sommige Joden geen Joden zouden zijn en sommige niet-Joden Joods zouden moeten zijn. Originaliteit en authenticiteit echter, kunnen niet zo maar worden overgenomen. Dit komt of door geboorte of door uitkomen. Gesproken vanuit dit ideaal zouden alleen zij die voortdurend gewetensgetrouw de Joodse zaak op zich nemen en daarmee in overeenstemming leven, als Joods beschouwd moeten worden. Als het niet noodzakelijk zou zijn om een Joods volk te hebben, zou het misschien beter geweest zijn dat er een Joodse ‘geloofsgemeenschap’ zou bestaan waar mensen kunnen komen en gaan, afhankelijk van hun wil om zich te verbinden aan de Joodse religieuze weg zoals andere religies verwachten.

Zo bezien veroorzaken de eisen die Halacha stelt aan de rechtmatigheid van de Joodse identiteit slachtoffers, sommige ‘Joodse zielen’ vallen buiten de boot, zoals in de situatie van kinderen uit gemengde huwelijken met niet-Joodse moeders, of bij kinderen met Joodse grootouders en niet-Joodse ouders. Het gevolg is dat er niet-Joden met een Joodse ziel zijn met geen enkele Joodse voorouder. Dit zijn vervelende gevolgen.

Het is een prijs die wordt betaald voor de spanning tussen ideaal en de behoefte aan eerbiediging van de Halacha. Voor de schijnbare tegenstelling tussen geest en Tora. Het feit dat Halacha ermee instemt dat elke niet-Jood Joods mag worden door een legitieme bekering, is een krachtige uiting van haar menselijkheid. Sterker nog, het is een wonder dat zij dit toestaat!

Er zijn waarschijnlijk miljoenen mensen met een volwaardige ‘Joodse ziel’ die zich daar in het geheel niet van bewust zijn, en het hoogstwaarschijnlijk ook nooit zullen ontdekken. Misschien zijn dat de Joden die God in gedachten had, toen hij Abraham zegende en hem vertelde dat hij de vader van alle volken zou worden en alle geslachten in hem gezegend zouden zijn, dat zijn nakomelingen zouden zijn als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan de kust.

   Deel dit bericht: Facebook  Facebook

Reacties

Yolande Gevaert

zaterdag 1 november 2014
Ik heb zeker een Joodse ziel, dat weet en voel ik al heel lang!

frans sinel

zaterdag 8 december 2018
compromisloos betekent jood zijn horen tot het joodse ras.

Gilbert

zaterdag 25 april 2020
Biologisch gezien is slechts hij/zij jood die een joodse vader heeft. Met de moeder bestaat geen bloedverwantschap. De moeder als enige indicator is slechts een pleister op de wond van eventueel seksueel misbruik en/of het mogelijk blameren van de integriteit van de joodse vrouw dat de vader mogelijk niet met zekerheid is vast te stellen. Zowel de joodse vader, joodse moeder en met name het kind kan en mag je hier niet mee belasten in geval van een gemengd ouderschap.

Uw reactie:

vul de beveiligings-code in
jul 2020Faith and Defiance: The Journey of a Religious Rebel A Quest for Authentic Judaism, a Contemplative ...
jul 2020Faith and Defiance: The Spiritual Journey of a Religious Rebel A Contemplative Autobiography
jul 2020Faith and Defiance 2 - The Spiritual of Journey of a Religious Rebel - A Contemplative Autobiography
jul 2020Faith & Defiance: The Journey of a Religious Rebel A Contemplative Autobiography
jul 2020Faith and Defiance The Spiritual Journey of a Religious Rebel A Contemplative Autobiography Prologue, ...
jun 2020Faith and Defiance: The Spiritual Journey of a Religious Rebel A Contemplative Autobiography Prologue, ...
jun 2020The Death and Birth of the Halachic Expert One Should Listen to Bach, Mozart, or Beethoven Before Ruling ...
jun 2020There is no Mashiach Without a Song
jun 2020Some Preliminary Bold Halachic Ideas How to Observe Shabbat, Take the Tram and Go to a Restaurant! (1)
mei 2020Torah from Heaven? What Really Happened? What Does It Mean? Does It Matter?
mei 2020Shavuot Torah: The Confrontation with Ourselves
mei 2020Yom Yerushalayim The City and People of Eternity
mei 2020The Perfect Torah Versus The Evolving Torah, Essay 7 The Evolving Torah and Utopian Halacha
mei 2020The Perfect Torah Versus the Evolving Torah, Essay 6 Halacha, Morality and the Will of God
apr 2020The Perfect Torah Versus the Evolving Torah, Part 5 The Mei HaShiloah on the Relationship Between God ...
apr 2020Pesach: Coronavirus - Where is God?
mrt 2020The Eternal Torah Versus the Living Torah Rabbi Cardozo’s Thoughts on the Mei HaShiloah, Part 4 The ...
mrt 2020Coronavirus: Is It Good?
mrt 2020The Perfect Torah Versus the Evolving Torah Part 3
feb 2020The Ideal Torah Versus the Evolving Torah Thoughts on the Mei Hashiloah and the Halacha Part 2
feb 2020The Ideal Torah Versus the Evolving Torah Thoughts on the Mei Hashiloach and the Halacha Part 1
feb 2020Fundamentalism-Education and The Wisdom of the Gentile
feb 2020Praying, Soulmates, Army Service and the Halachic Chess Game
jan 2020Knowing How to Lose
jan 2020After 75 Years The Shoah Rembrandt and the Quest for Integrity
jan 2020The Talmudic Olympic Games
dec 2019Parashat Vayeshev God’s False Accusation And the Mystery of this World
dec 2019The Value of Religious Doubt
dec 2019Be prepared to be challenged, incensed, inspired Book Review Cardozo on the Parashah: The Book of Genesis
nov 2019Parashat Toledot Old Age, Facelift and the Loss Of Individuality
nov 2019Avraham and the Impossible God: The Challenge of Akeidat Yitzchak
nov 2019The Third Epoch of Jewish History
nov 2019Two More Podcasts
okt 2019Why the Cardozo Academy is in Financial Difficulties
okt 2019The Dangerous “Day After” Yom Kippur and the Joy of Succot
okt 2019Yom Kippur: Who is Able to Eat?
sep 2019The King*
sep 2019Three podcasts from the David Cardozo Academy
sep 2019Is the Torah from Heaven? Letter to a Friend
sep 2019An Introduction to Rosh Hashana Why the Shofar?
aug 2019Parashat Re'eh - The Purpose of Judaism is to Disturb
aug 2019When Times Change, Jewish Education Changes
aug 2019The Sweetening of the Divine Word
aug 2019A Command to Cancel the Commandments Tolerating Heresy
jul 2019Life: The Courage to Say 'Li'
jul 2019The Divine Insanity of Halachic Chess
jul 2019Limmud
jun 2019The Embarrassment and Honor of Being Called a Rabbi, and Third-Epoch Halacha
jun 2019The High Priest, the Pope and I
jun 2019My Struggle with Persuasion and the Truth Concerning other Religions
jun 2019Is the Torah Divine? Thoughts for Shavuot on Combustibility
mei 2019A Vote of Confidence
mei 2019To Madonna
mei 2019On Music Baths And Art As Religious Protest
mei 2019Yom Ha’atzmauth The Eternal Marriage
mei 2019My Chareidi and Modern Orthodox Struggles Question 9, Part Two
apr 2019Bread is an Arrogant Matza
apr 2019Question 9 My Chareidi and Modern Orthodox Struggles Part One
apr 2019The Israeli Elections Radical Otherness
mrt 2019Faith and Freedom The Passover Haggadah of Rabbi Dr. Eliezer Berkovits
mrt 2019Thoughts to Reject Purim
mrt 2019My Hardship with Honest Teaching And Its Privilege
mrt 2019My Controversy with the Mainstream Orthodox Community – Part 2
mrt 2019My Controversy with the Mainstream Orthodox Community – Part 1
feb 2019My Fascination with the Chaotic World of the Talmud Ten Questions for Rabbi Lopes Cardozo
feb 2019The Kotzker, Spinoza and I Ten Questions for Rabbi Cardozo
feb 2019The Sanctity of Shabbat Yes to the Ayalon Bridge, No to the Eurovision Song Contest
feb 2019My Search for and Momentary Loss of God
jan 2019Why I (Refuse to) Pray Ten Questions for Rabbi Cardozo
jan 2019Torah Reaches Beyond the Boundaries of Strict Halacha
dec 2018An interview with Rabbi Cardozo: Taking issue
dec 2018Parashat Miketz The Pain of Being a Tzaddik
nov 2018Parashat Vayeshev Divine Emanations, Chanuka and the Future of the State of Israel
nov 2018Parashat Vayishlach Amalek, Jewish Injustice, Converts and a Warning to the Chief Rabbinate
nov 2018Parashat Vayetze Be Fearful of Religion (1)
nov 2018Parashat Toldot Admitting A Mistake: Even God Does
nov 2018Pittsburgh - In Memory of Its Victims Faith, Death and Frontal Encounter (A Short Insight while on the ...
okt 2018The Curse of Religious Boredom
okt 2018Parashat Noach
okt 2018Introduction to Torah Torah: The Unavoidable and Disturbing Text
sep 2018Simchat Torah: The Unapproachable Text
sep 2018Simchat Torah Technology and the Outdated Torah Scroll
sep 2018Rosh HaShana: Fairy Tales and Humor
aug 2018Rosh HaShanah: What Really Counts
aug 2018The Joy of Saying: I am Sorry The Portuguese Spanish Selichot
aug 2018Parashat Shoftim Surround Yourself with Cleanliness
aug 2018Achieving Unity While Remaining Divided
jul 2018Tish'a B'Av – The Ninth of Av Who Needs the Temple?
jul 2018The Controversy Surrounding My Louis Jacobs Memorial Lecture
jun 2018Scandalous Halachic Decisions Ethiopians and Wine
jun 2018Parashat Chukat The Curse of Religious Coercion
jun 2018Conversion An Open Letter to Israel’s Chief Rabbis
jun 2018Parashat Behaalotecha Theocracy, Democracy, and Halacha *
mei 2018Why a Second Day Yom Tov? The Incomparable Greatness of the Land of Israel
mei 2018Atheism: Belief in the Unbelievable I have tried to be an atheist, but skepticism always got in the way
mei 2018Parshat Bechukotai To Have or to Be, That Is the Question
mei 2018Sefirat HaOmer The Secret to Human and Rabbinical Autonomy
apr 2018The Tragedy and the Challenge A Forgotten Mission
apr 2018Seventy Years of an Unyielding 3,330-Year Marriage Yom Ha'atzmaut
apr 2018Yom HaShoa – Jewish Life or Just Israeli Life? Rabbi Yochanan ben Zakkai or A.B. Yehoshua?
mrt 2018The Great Mystery: Why Karpas?
mrt 2018Plato’s Haggada in the “Dialogues”
mrt 2018An Open Letter to Defense Minister Avigdor Liberman and the Charedi Leadership
mrt 2018Collapsed Halacha and Moshe’s Mask
mrt 2018Megillat Esther and the Nervous-Syndrome Chess Game
feb 2018Conversion and the Birth of Amalek A Warning to the Chief Rabbinate
feb 2018Finding One's Neshome (1) Franz Rosenzweig and the Berliner Shtiebel
feb 2018The Enduring Preciousness of the Secular Jew *
feb 2018The Challenge of Yitro Would Yóu Convert?
jan 2018Parshat BeShalach Jewish Self Delusion
jan 2018Circumcision: Why Risk Your Child's Well-Being? A Call to All Israelis.
jan 2018Moses The Successful Failure
jan 2018Jesus, a Warning to Our Rabbis
dec 2017Halacha Means Full Liberty To Be Secular Would Be Hell: Everything Would Be Forbidden
dec 2017Soul Jews and Halachic Jews
dec 2017Codifying Jewish Law is Not Authentic
dec 2017Jewish Law (Halacha) as Rebellion
nov 2017Be Fearful of Religion Parashat VaYetze
nov 2017The Bet Midrash of Avraham Avinu
nov 2017The Bet Midrash of Avraham Avinu
nov 2017The Bet Midrash of Avraham Avinu Lectures and the Academy
okt 2017The Wonder of Judaism The Bet Midrash of Avraham Avinu
okt 2017Freud’s Subconscious Discovery of God
okt 2017Afterthoughts on Simchat Torah: The Unbending Sefer Torah
okt 2017Sukkot Is a State of Mind Nakedness and a Desert Full of Snakes
okt 2017Afterthoughts on Yom Kippur Ultimate Love and the Danger of Religious Exhaustion*
sep 2017An Open Letter to My Synagogue The Curse of Indifference
sep 2017Embryonic Judaism The Bet Midrash of Avraham Avinu
sep 2017The Bet Midrash of Avraham Avinu Tentative Thoughts Toward a Jewish Religious Renaissance
aug 2017The Turmoil in the USA
aug 2017Jewish Law (Halacha) as Rebellion (2)
aug 2017Jewish Law (Halacha) as Rebellion
jul 2017In Defense of Rabbi Dweck and Orthodox Judaism An Open Letter to Rabbi S. F. Zimmerman, Rav of Gateshead, ...
jun 2017The Waters of Strife The Devastation of Religious Coercion Parshat Chukat
jun 2017A Modern Day Inquisition Rabbi Joseph Dweck The Tragic Story of Rabbinical Small-mindedness
jun 2017Speaking Lashon Hara about the World
jun 2017The Holocaust: Divine Retribution?
mei 2017The Desert and the Wandering Divine Word
mei 2017The Ban on Circumcision Blatant Anti-Semitism and Ignorance
mei 2017Kohanim: The Challenge of Educational Dissent
mei 2017Are We Really Living at the Dawn of the Redemption? Afterthoughts on Yom Ha’atzmaut
apr 2017Boredom and the Immature Elderly
apr 2017Pesach: God’s Sporadic Presence and Overwhelming Absence in Human History
mrt 2017Parshat Vayikra The Trouble with Sacrifices Why Spinoza’s Ethics Were Not Given at Sinai
mrt 2017Johann Sebastian Bach and the Tent of Meeting
mrt 2017An open letter to Rabbi Cardozo in response to his article on Rav Soloveitchik Rabbi J.B. Soloveitchik ...
mrt 2017Purim and the Challenge of the Holocaust
mrt 2017Thoughts to reject For the Early Connoisseur Purim
feb 2017Sinai Now!
feb 2017Parashat Yitro Racism and the Wisdom of a Gentile
feb 2017The Genius and Limitations of Rabbi Joseph Ber Soloveitchik z”l
feb 2017The Chief Rabbinate and Its Disgrace Who Is an Exceptionally Great Sage?
jan 2017The Unknowable, Loving and Aggravating God “I am as I shall be” (*Shemot* 3:14)
jan 2017Rabbinical Tyranny and Freedom of Thought
jan 2017Calling for Religious Unity Only Leads to Division The Need for Personal Conscience
jan 2017Syria and the Scandal of our (Orthodox) Synagogues
dec 2016Divine Emanations, Cause and Effect, and Chanukah
dec 2016God is not a “what,” nor a “when”, and not even a “who” God and the Fires
dec 2016God and The Fires “Because of Our Sins, This Has Befallen Us?”
dec 2016The Purpose of Sefer Bereishit The Abuse of Halacha: Keeping Halacha under Control Part 2
nov 2016The Abuse of Halacha: Keeping Halacha Under Control Part 1
nov 2016Walking Mountains, Shabbat and the Buddha
nov 2016The Curse of Religious Boredom
nov 2016Torah: The Unavoidable and Disturbing Text
okt 2016Torah from Heaven The Deliberately Flawed Divine Torah The Theology of the Halachic Loophole
okt 2016Approaching Tragedy with Joy
okt 2016Yom Kippur: Who is Able to Eat?
sep 2016Do We Dare to Blow the Shofar?
sep 2016Against Indifference Prayer for the World
sep 2016God Does Not Exist So Let Us Serve Him! For Poets, Musicians, Artists and Deep Souls
sep 2016For Poets, Musicians, Artists and Deep Souls The Hopelessness of Dogma and the Beauty of faith
sep 2016Let Us Violate Shabbat So As To Sanctify It The Holy Day and the Tel Aviv Railway
aug 2016Wanted: Rabbis with Knives between Their Teeth The Need for a Genuine Upheaval
aug 2016A Slap in the Face to the Holy One Blessed Be He?
aug 2016Rabbinic Despair and Simple Courage
aug 2016The Chaos Theory of Halacha
jul 2016How the Mighty Have Fallen On Joy and Jealousy
jul 2016Faith is the Joy of Religious Doubt and Uncertainty
jun 2016The Kotel Have We Gone Mad? A Call to All Denominations and Other “Holy” Warriors
jun 2016Israel, the American Elections and the Turmoil in Our World A Parable
jun 2016Shavuot Would You Convert? Like Yitro?
jun 2016Orthodox Rabbi Teaching Halakha Beyond the Shulkhan Arukh, Judaism Beyond the Commandments
mei 2016Parshat Bechukotai The Miracle of Satisfaction
mei 2016Sefirat HaOmer: What Really Counts
mei 2016An Unyielding Marriage of 3500+ Years Yom Ha’atzmauth
mei 2016Yom Hashoa The Quest for Authenticity Rembrandt and the Holocaust
apr 2016Blessed Are Those Who Eat Chametz!
apr 2016Plato’s Advice: Do Not Read The Haggada!
apr 2016The True Art of Sport: Game or Torture?
apr 2016Are You Really Eating Kosher? On Camouflage, Hypocrisy and Hiding behind the Kashrut Laws
mrt 2016The Making of an Enemy The Birth of Amalek
mrt 2016Purim, God’s Hidden Face, and the Advantage of a Permanent Job
mrt 2016The Hazard of Fluency
mrt 2016Rabbinical Courage and the Frozen Text
feb 2016Have Some Pity on the Anti-Semite!
feb 2016Shut Down the Kotel!
feb 2016A Remorseless Judaism
feb 2016Milk and Meat: The Dangerous Mixture
jan 2016Halacha as the Art of Playing Chess Divine Insanity
jan 2016Am I Still Orthodox? Answer to a Jerusalem Rabbi
jan 2016The Desecration of Halacha
jan 2016The Threat of Freedom
dec 2015Amsterdam Spinoza Symposium It Is Time to Lift the Ban
dec 2015Arguing Against Oneself: Joseph’s Self-Revenge
dec 2015Needed: Redemptive Halakha How Halakha Must Transcend Itself
dec 2015Chanukah: Hypocrisy or Authenticity
nov 2015A Prophetic View: The Gentile Aliyah Epidemic
nov 2015Oh, that I Could Take Off My Kippah!
nov 2015Admitting A Mistake: Even God Does
nov 2015 How Old Would You Be If You Did Not Know How Old You Are?
okt 2015The Religious Scandal of Akeidat Yitzchak and the Tragic God
okt 2015Israel: The Blessing of Insecurity
okt 2015God, Where are You? An open letter
okt 2015Simchat Torah: Rush or Stagnation
sep 2015The Trouble with Kal Nidrei We Are All Marranos
sep 2015Rosh Hashana Is Judaism Your Supreme Passion? (1)
sep 2015Courage, Rabbis, Courage! The Need For Mass Conversion
aug 2015Conversion and Annie Fischer’s Interpretation of Schumann’s Klavierkonzert in A Minor
aug 2015Conversion Is Not About Halacha
aug 2015The Immortal Highway
aug 2015Marriage: The Courage to Say ‘Li’
jul 2015Torah: Hearing the Divine Voice at Sinai Now
jul 2015The Temple Is of Little Importance, It Is the Eye of the Needle That Counts
jul 2015The Supreme Court of the United States, Same-Sex Marriage and Other Prohibitions
jul 2015Faith Means Joyful Uncertainty
jun 2015Religion is Dangerous; Plato, Halacha and Dreams
jun 2015The Dangling Bridges of Halacha Making rules where rules should not exist
jun 2015Bold Ideas: Take the Bike or Tram, Get a Free Coffee, and Observe Shabbat! (1)
jun 2015Halacha: The Disturbing Search for God
mei 2015Make Anti-Semitism a Source of Jewish Pride
mei 2015Shavuot, The Wonder and Glow of God’s Word
jul 2014De paradox van ‘Wie is een Jood’
mei 2014Joden, Sisyphus en Sport – (Met enige ironie!)
mei 2014God is aan het verhuizen
apr 2014Seideravond: karpas en de veelkleurige mantel
feb 2014Groots denken omtrent het jodendom
dec 2013The Abuse of Halacha
nov 2013Limmoed en het orthodoxe fiasco