Gilad Shalit: recht en onrecht

Harry van den Bergh z”l

zondag 23 oktober 2011

Niet zo lang na de aanslag op een pizzabar in Jeruzalem, waarbij vijf leden van het gezin Schijveschuurder omkwamen, kreeg ik bezoek van een van de overgeblevenen van het gezin en een Nederlandse vriend van de familie. De grootvader van de jongen Schijveschuurder heb ik gekend, omdat mijn vriendin van toen - nu al vele jaren mijn echtgenote -, bij grootvader Schijveschuurder werkte. Wat precies het doel van dit bezoek was weet ik niet meer, maar ik herinner me de gebroken jongeman nog goed. Wij spraken langdurig over zijn grootvader, ook kan kon ik hem niet zo veel vertellen. Was hij die jongeman die het monument van Jitschak Rabin besmeurde? Een politiek motief voor die actie kan ik niet verzinnen, anders dan dat hij protesteerde tegen de voorgenomen vrijlating van moordenaars. Was zijn motief een niet te verwerken verdriet over wat hem zelf was overkomen? Dat zou ik kunnen begrijpen, maar een aanval op het monument voor Rabin bij het gemeentehuis in Tel Aviv kan ik niet zien als een zinvol protest.

Dat neemt niet weg dat over de vrijlating van Shalit, hoezeer ik die hem en zijn familie ook gun, toch een paar belangrijke vragen van ethische en morele aard kunnen worden gesteld.

In de eerste plaats rijst de vraag of bij een incident als het bovenvermelde en bij de onderhandelingen over de vrijlating van één Israëlische soldaat, die vrijlating binnen het onderhandelingsproces uitgangspunt, drijfveer en ijkpunt mag zijn. Met andere woorden: is (vrijwel) alles geoorloofd voor de vrijlating van Shalit (of een andere soldaat in zijn positie)?

Denkend vanuit het belang van al die Israëlische soldaten die de zekerheid willen hebben dat, in geval van gevangenneming, alles gedaan zal worden om hen, levend of dood, terug te krijgen naar Israël, kan ik zo'n standpunt goed begrijpen. Het is een uitgangspunt dat sinds het bestaan van de staat Israël en evenzeer in de toekomst, grote morele en psychologische waarde heeft.

Toch wil ik hierbij een cynische kanttekening maken. De familie Shalit heeft jarenlang een briljante campagne gevoerd om dit uitgangspunt ten volle te benutten en daarmee opeenvolgende regeringen in Jerusalem onder druk gezet. Ik vermoed dat, nu Shalits vrijlating een feit is, voorzichtig een debat op gang komt waarbinnen ook kritische vragen gesteld zullen worden. Daarom moest ik denken aan die jonge man die mij na de aanslag op Sbarro kwam opzoeken. Op dat moment personifieerde hij voor mij het verdriet van de familie, en dat is nooit veranderd.

Hoewel ik niet onderlegd ben in het strafrecht, heb ik de indruk dat er in toenemende mate aandacht is voor de belangen van de slachtoffers. Dat mag zeker niet het enige criterium zijn, maar het belang van de slachtoffers moet bij het bepalen van de strafmaat zeer zeker in aanmerking genomen worden. Ook in de zaak rondom de vrijlating van Gilad Shalit is dit van groot belang, mede omdat politieke motieven in de gehele affaire een uitermate belangrijke rol spelen. De vraag is dan ook onvermijdelijk of in de zaak-Shalit voldoende rekening gehouden is met de belangen van niet slechts één slachtoffer, maar van zeer vele. De ergste moordenaars worden niet vrijgelaten, maar enkele honderden anderen met bloed aan hun handen worden wél in vrijheid gesteld. Daardoor zijn er honderden Israëlische families wier rechtsgevoel door deze vrijlating tekortgedaan wordt. Zij betalen een aanzienlijke fysieke en psychische prijs. Is die prijs te hoog? Ik aarzel om te oordelen, ik leef immers buiten Israël en kan de gevoelens die meespelen niet goed inschatten, noch die in hun juiste context plaatsen. Laat ik het zo zeggen: ík vind die prijs erg hoog, en ik heb er gemengde gevoelens over of de genomen beslissing de juiste is.

Dan is er de kwestie van veiligheid. Valt het te vrezen dat de vrijgelaten lieden, of een aantal van hen, zullen terugkeren naar geweld en opnieuw de veiligheid in de staat Israël zullen bedreigen? Er zijn twee punten die daartegen pleiten. Ten eerste het feit dat de ergste moordenaars (kan je zo'n onderscheid maken?) naar andere landen overgebracht worden, en ten tweede dat de veiligheid op de Westbank door Israël én de Palestijnen goed gegarandeerd lijkt. Voor Gaza, waar de moordenaars als helden zullen worden ontvangen, geldt dat uiteraard niet. Anderszijds: het zal de moordenaars in het buitenland niet moeilijk vallen op enigerlei wijze hun oude stiel op te pakken.

Tenslotte is er de getalsverhouding. Is het een goede zaak dat Israël deze hoge prijs betaalt, of is het onverantwoord en onaanvaardbaar? In meerderheid is de Israëlische samenleving accoord gegaan, maar ik denk dat er wel degelijk iets wringt, en dat men wanhopig vertrouwt op de kracht van de veiligheidsdiensten.

En waar sta ik zelf? Vragen oproepen is niet moeilijk. Keuzes maken is dat wel. Ik denk dat ik niet vóór deze deal zou zijn geweest, hoe pijnlijk ook voor Gilad Shalit en zijn verwanten.

8 + 1 = ?
Hoogstwaarschijnlijk heeft Harrie Jacob v d Bergh geen familieleden in het Israelische leger. Wij wel en hebben ook familieleden die door vijandige daden leed hebben geleden. als, om GIlad Shalid terug bij zijn familie te krijgen, we 3000 terroristen vrij hadden moeten laten, was het ook goed geweest.
Graag een compliment voor het onder woorden brengen van de angst en de twijfel bij de 'ruil' van één dienstplichtig soldaat tegen meer dan duizend anderen van wie een zo groot deel bloed aan de handen heeft en zo vol wraakgevoelens is gebleven. Niet vanwege hun behandeling, zij zagen er voor zover ik het kon zien, i.t.t.Gilad Shalit, weldoorvoed en gezond uit. Maar hun enige voornemens waren gebleven: teruggaan en doden en zo mogelijk gijzelaars maken om meer lieden vrij te krijgen. De ingehouden blijdschap van Israel staat in schrille tegenstelling tot de uitzinnigheid waarmee de vrijgelaten Palestijnen begroet werden en dat joeg me allen maar angst aan voor de toekomst. Dank u wel Mijnheer van de Bergh.
Geachte heer Van den Bergh, Uw column heb ik als schokkend ervaren. Vooral uw uitlatingen over de familie van de Shalit zijn denigrerend en eigenlijk ontoelaatbaar. U heeft het wel over zeer moedige mensen die er alles voor hun kind over hadden. Om te beginnen heeft deze zaak niets met strafrecht te maken, maar met politiek. Daarom heeft de rechter ook de claims van de families, terecht, afgewezen. Als er één land is dat er alles aan doet terroristen te straffen en families te helpen, is het Israel wel. Het is helemaal niet de eerste keer dat Israel trouwens een dergelijke ruil doet. Het is een terechte deal geweest. Heel veel van die beesten, want zo noem ik die terroristen, zouden hoogst waarschijnlijk binnenkort toch vrijkomen. Er staat hen echt geen leuk leven te wachten. Vooral vrouwen in Gaza hebben een vreselijk leven, worden onderdrukt en mishandeld (hoor je trouwens ook nooit iemand over). Het leven in een Israelische gevangenis is verre te preferen boven een leven bij de Hamas in Ghaza. Als ze al held zijn, is het voor een dag. Daarna gaan ze echt weer over tot de orde van de dag. Ze vinden zichzelf daar namelijk allemaal een held. Ik ben het totaal niet eens met Lea Schijveschuurder die op deze manier Israel heeft neergezet in de media. Ik begrijp dat het allemaal afschuwelijk is wat ze heeft meegemaakt en dat dat nooit meer goedkomt, maar een politieke beslissling kan niet op basis van emoties genomen worden. Natuurlijk haten we die beesten allemaal. De opmerking of het gevaarlijk is, kunnen we rustig met ja beantwoorden. Maar in feite is de hele Hamas gevaarlijk en Israel kan ze moeilijk allemaal gevangen nemen. Vandaar ook dat er in Israel (misschien bent u er ooit geweest, ik ga 2x per jaar) er een zeer strenge controle is. Als laatste wil ik opmerken dat Shalit niet liep te avonturieren. Hij was daar op bevel van het israelische leger. Natuurlijk heeft de regering de plicht er alles aan toe doen, om hem weer terug te krijgen. Hoogachtend, Karin Hamme
Die jongeman uit het gezin Schijveschuurder heeft gereageerd uit verschrikkelijk en onverwerkt verdriet, dat is duidelijk. (Hij is daardoor ook uiterst rechts geworden.) Er is nog heel wat te doen aan slachtofferhulp en genezing van port-traumatische stress in Israel. En verder: vrijlating van meer dan 1000 gevangenen voor Gilad Shalit heeft hier ambivalente gevoelens opgewekt. Vreugde dat hij veilig terug is bij zijn ouders en geestelijk OK lijkt; angst en bitterheid vanwege de vrijlating van een groot aantal plegers van aanslagen die tientallen Israelische burgers het leven heeft gekost (de aanslag op de SBarro pizzabar, waar de mensen levend verbrand zijn; en de aanslag op een hotel in Netanya, waar gezinnen en alleenstaande bejaarden de Seideravond vierden.)
De veiligheid van Israël is geheel afhankelijk van de kwaliteit van het leger Het hoge moreel van de soldaten is daarvoor de belangrijkste factor. Dit hoge peil komt vooral door het besef dat door de overheid alles in het werk zal worden gesteld om hen trachten te redden uit eventuele penibele situaties. Door de redding van Shalith is dit weer eens voor allen aangetoond. Daarom is dit van veel groter belang dan het langer gevangen houden van een vijfde deel van de gedetineerde misdadigers.

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.