ANBI Vrienden-stichting

Naam van de instelling

Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum Crescas

RSIN of fiscaal nummer

808384260

Post- en bezoekadres

Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam

Doelstelling

De Stichting is opgericht op 3 februari 1999 (laatste statutenwijziging 21 december 2004) met als doel:

a. Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van Stichting Joods Educatief Centrum Crescas;
b. Het beheren en in stand houden van de verkregen middelen. Dit betrof in eerste instantie een van de Rijksoverheid ontvangen bedrag ten behoeve van Stichting Joods Educatief Centrum Crescas.

De Stichting heeft de facto tot doel om de werkzaamheden van Stichting Joods Educatief Centrum Crescas, hierna Crescas, mogelijk te maken en op lange termijn te borgen.
De inkomsten van de Stichting bestaan uit eenmalige bijdragen, zoals die van de Rijksoverheid in 2005, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede andere verkrijgingen en baten.

Beleidsplan

Werving en vermogensbeheer
De Stichting werft haar vermogen voornamelijk onder charitatieve instellingen en particulieren. De Stichting benadert potentiƫle gevers via schriftelijke of persoonlijke contacten. Daarnaast staat op de website van Crescas een banner met de oproep te doneren. Hierop komen jaarlijks particuliere giften binnen.

Het doel van de fondswerving is om voldoende middelen bijeen te brengen om de activiteiten van Crescas op lange termijn te kunnen voortzetten.

Het beleidsplan van de Stichting vindt u hier.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting vormt een personele unie met het bestuur van Crescas.

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
De heer S. Winnik, voorzitter
De heer P.D.H. Minco, penningmeester
De heer R. Levie, lid

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Crescas verrichten hun taken onbezoldigd en ontvangen ook geen vergoeding voor gemaakte kosten, zoals reiskosten. Maar kunnen gebruik maken van de vrijwilligersregeling van Crescas.

Standaardformulier ANBI

Vanaf 1 januari 2021 zijn de regels voor ANBI's veranderd. Crescas voldoet aan de nieuwe regels. Hieronder vind je het verplichte standaardformulier ANBI's:

Standaardformulier ANBI 2021 Crescas

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.