Voorwaarden annulering

 1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden Deze annulerings-voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen (en/of activiteiten) die Crescas organiseert. Crescas gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.
 2. Definitie annulering Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus (en/of activiteit) om welke reden dan ook.
 3. Wijze van annuleren Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u de kosten voor de cursus aan Crescas overmaakt. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, dan ontvangen wij uw annulering graag voor aanvang van de cursus per e-mail. Uw mail kunt u richten aan [email protected].
 4. Kosten van annulering Bij annulering tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 20% aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
 5. In-de-plaatsstelling Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt komen, bieden wij u graag de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Wij verzoeken u de wijziging minstens 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail aan ons door te geven. De e-mail kunt u richten aan [email protected]. Vermeld s.v.p. in het onderwerp van de e-mail de naam en datum van de cursus. In de tekst van de e-mail kunt u uw eigen naam vermelden en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus.
 6. Overmacht Crescas en te weinig inschrijvingen In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Crescas een cursus annuleert. Wanneer een cursus wordt geannuleerd door Crescas, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft retour of wordt er in overleg met u (indien mogelijk) een alternatieve cursusdatum gepland.
 7. We verzoeken u ervoor te zorgen dat de betaling voor cursussen en/of activiteiten minimaal 6 werkdagen voor aanvang betaald zijn via Ideal of bankoverschrijving. Wanneer het bedrag niet tijdig is overgemaakt behoudt Crescas zich het recht voor de inschrijving te annuleren en zullen wij bovengenoemde administratiekosten in rekening moeten brengen.

Privacyreglement van Crescas met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens.

Crescas is zich er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Crescas houdt zich daartoe aan de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Crescas. Door gebruik te maken van onze diensten, zoals cursussen, andere activiteiten, de nieuwsbrief en de website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Crescas of die van een derde partij.

De doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens

Crescas verzamelt persoonlijke gegevens die noodzake­lijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus en voor gebruik door de administratie en de docenten Crescas. De gegevens zijn ook noodzakelijk om cursisten op de hoogte te kunnen stellen van bijzonderheden omtrent de cursus waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Crescas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van docenten en medewerkers: burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Crescas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Crescas analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Crescas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bewaartermijn van de persoonsgegevens
 • Crescas zal de verzamelde persoonsgegevens (in de vorm van een online account) niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het leveren van haar diensten. De financiële administratie wordt gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard. Bij het aanschaffen van online cursussen wordt expliciete toestemming gegeven gegevens voor onbepaalde tijd te bewaren, zodat u zich niet steeds opnieuw hoeft te registeren.

Delen met derden van de persoonsgegevens

Crescas verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de beheerder van de website) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Crescas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Crescas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Crescas) tussen zit.

Beveiliging

Crescas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].

Gegevens Inzien, wijzigen en verwijderen

U kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens inzien en wijzigen in uw online account genaamd ‘’Mijn Crescas’’. U heeft ook het recht om uw account te laten verwijderen zonder verder opgaaf van redenen, mits Crescas deze gegevens niet meer nodig heeft voor het doen van een geplande incasso.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

Crescas gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Crescas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

IP adressen

IP-adressen worden opgeslagen in de logbestanden van de webserver. Deze worden alleen gebruikt voor het oplossen van eventuele technische problemen. Daarnaast wordt bij het gebruik van digitale (online) cursussen uw IP-adres bewaard om misbruik tegen te gaan en zo te voorkomen dat het account gedeeld kan worden.

Nieuwsbrief

Wij versturen onze wekelijkse (gratis) nieuwsbrief met hierin het meest complete overzicht van Joodse Nederland naar ons gehele bestand. Deze wordt verstuurd vanuit MailChimp. Wij hebben hiervoor uw toestemming expliciet gevraagd. U kunt zich echter op elk gewenst moment weer afmelden voor onze nieuwsbrief. Mocht u alsnog zich graag willen uitschrijven voor de nieuwsbrief, dat kunt u dit doen door in de nieuwsbrief onderaan op de 'uitschrijven'-link te klikken.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via [email protected]. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de privacytoezichthouder of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.