zondag 4 oktober 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

De Casus Spinoza - een internationaal symposium

Op 27 juli 1656 werd Baruch d’Espinoza, 24 jaar oud, ‘uit het volk Israel’ verbannen.
Spinoza weigerde zich te conformeren aan de Joodse geschriften, voorschriften en regels en noemde ze uitvindingen van de menselijke geest die onmogelijk door God konden zijn ingegeven, laat staan geschreven.
In de ogen van de parnassiem (bestuurders) van de Sefardische gemeente maakte Spinoza zich daarmee schuldig aan onvergefelijke godslastering en ketterij, die hij bovendien aan anderen onderwees.

De woorden van de cherem (banvloek) liegen er dan ook niet om: Met het oordeel der engelen en de uitspraak der Heiligen, vloeken, bannen, verwenschen en vervloeken wij Baruch d'Espinoza, met goedvinden der kerkelijke rechtbank en van deze geheele heilige gemeente, ten aanzien der heilige boeken, naar de zeshonderddertien voorschriften die daarin geschreven staan, met den banvloek waarmee Jozua Jericho vloekte, met de verwensching waarmee Eliza de kwajongens verwenschte en met al de vervloekingen, die in de wet geschreven zijn.

Het was leden van de Joodse gemeente ten strengste verboden om met hem om te gaan, te spreken of op andere wijze met hem te communiceren, of zich zelfs maar in zijn buurt op te houden.
Toch raakte Spinoza niet geheel geïsoleerd: hij had een kleine kring trouwe vrienden om zich heen die zijn kritische geest op waarde wisten te schatten en er na zijn dood in februari 1677 voor zorgden dat zijn geschriften postuum werden bezorgd en uitgegeven.

Spinoza is met zijn revolutionaire denkbeelden geleidelijk tot symbool geworden van de vrijheid van meningsuiting, de rede en de verlichting, moderne ideeën die de vraag rechtvaardigen of deze 17e-eeuwse fatwa - die formeel nog altijd van kracht is - niet aan een grondig onderzoek moet worden onderworpen.

Daarvoor komen op zondag 6 december 2015 een aantal prominente filosofen, historici en religieuze leiders uit binnen- en buitenland naar debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam voor een uniek symposium.

Tijdens De Casus Spinoza wordt de ban tegen Spinoza vanuit diverse disciplines onder de loep genomen, en bekeken of deze, 359 jaar na dato, zou kunnen worden opgeheven.

Op onze website vindt u meer informatie over het symposium en de sprekers. Ook vindt u daar de link naar het aanmeldingsformulier.

Het symposium is een intiatief van de Universiteit van Amsterdam, afdeling Hebreeuwse en Joodse studies en het Joods Educatief Centrum 'Crescas'. Samen met Ronit Palache tekenen zij tevens voor de organisatie.

Een nieuwsbrief anders dan andere

In deze nieuwsbrief ontbreken voor één keer de vaste onderdelen Boekennieuws, Nieuws van Heinde en Ver, Website van de Week, In the Picture, Uit de Joodse Canon en In de Digibieb, en is alleen Televisie en Radio aan deze eenmalige snoei-actie ontkomen.

Vanwege de Joodse feestdagen is de nieuwsbrief van 25 september uitgevallen, en ook op 11 oktober verschijnen we niet. Voor de nieuwsbrief van vandaag 4 oktober hebben we een keus moeten maken uit het grote aanbod aan eigen én ander nieuws dat in de nieuwsbrief vermeld moet worden.

Vanaf 16 oktober vindt u de nieuwsbrief zoals gebruikelijk op vrijdag in uw mailbox, en zijn alle vaste rubrieken weer terug!

De redactie dankt u voor uw begrip!

Bereesjiet: In het begin...

27 Tisjri 5776, Sjabbat 10 oktober, begint in de synagoge een nieuwe cyclus Toralezen. Vier dagen eerder vierde de Joodse gemeenschap overal ter wereld Simchat Tora, de Vreugde der Wet. De Torarollen zijn zeven keer in een rondedans om de bima (spreekgestoelte) gedragen, en het laatste deel van Dewariem, het 5e boek van de Tora, We zot haberacha, waarin de dood van Mozes wordt verteld, is uitgelezen en gaan we terug naar het begin, Bereesjiet, over de schepping van het universum, de aarde en de mens.

Tijdens de eerste les van de cursus Focus op de parasja, vrijdag 9 oktober om 10 uur, leest u Beresjiet samen met docent Leo Mock, ter voorbereiding op Sjabbat. Leo bespreekt met name Bereesjiet 6:1-4.
Toen de mensen zich nu begonnen te vermeerderen op de aarde en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters van de mens mooi waren en ze namen zich vrouwen uit alle die zij begeerden. Daarop zei God: "Noet voor altijd zal Mijn geest in de mens overheersen, daar hij immers ok vlees is: zijn levensduur wordt dus 120 jaar." De reuzen waren die dagen op aarde en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen schonken. Dat zijn de geweldigen van oudsher, mannen van naam.

Een raadselachtige tekst, die Leo zal trachten te verduidelijken aan de hand van commentaren van ondermeer Rasji, en in relatie zal zetten tot onze tijd.

In de 11 daaropvolgende lessen behandelt Leo op dezelfde wijze de parasjot Wajeera (30 oktober), Wajeetsee (20 november), Mikeets (11 december), Wa'era (8 januari), Misjpatiem (5 februari), Ki Tisa (26 februari), Wajikra (18 maart), Metsora (15 april), Behar (20 mei), Beha'alotcha (17 juni) en Choekat (8 juli).

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Leonard Zunz DJD

De Duits-Joodse filosoof Leopold Zunz (1794-1886) is in de cursus Duits-Joodse denkers een waardig opvolger van Moses Mendelssohn, met wie deze reeks lessen begint. Zunz ervoer aan den lijve dat Mendelssohns Joodse Verlichting een grote bevrijding had bewerkstelligd voor de ontwikkeling van de geest.
De wetenschappelijk breed geschoolde Zunz had een groots doel voor ogen: het jodendom op een ongehoord vernieuwende manier te presenteren, en richtte daartoe in 1819 de Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden op, die overigens een kort leven zou zijn beschoren. Maar de ideeën, en met name de focus op wetenschap hielden stand, en daarmee ging hij op intellectuele wijze te lijf wat in zijn ogen een versteend, kortademig jodendom was geworden.

Het Jodendom dat wij wilden reconstrueren is ten prooi gevallen aan barbaren, dwazen, geldwisselaars, idioten en parnassijnen. Menige zonsverduistering zal nog over deze bende volgen … waardoor het Jodendom blijft wat het heden is: uiteengevallen, uitmondend in een christelijke ‘noodgodsdienst’, onveilig, onprincipieel, met menige trouwe aanhanger in vastgeroestheid. Opzij gezet door Europa, kwijnend, met een droog oog uitkijkend naar een glimp van de ezel of een ander beest met lange oren die de Messias zal brengen. Sommigen lopen de officiële papieren na, anderen slaan de encyclopedieën nog eens open [om kennis van het Jodendom te verkrijgen]. Het ene moment rijk, het volgende moment bankroet; het ene moment onderdrukt, het volgende moment toegestaan.

Zunz vertaalde liturgische Joodse poëzie, schreef een belangrijk boek over de rituelen in de synagogale liturgie, met de nadruk op de modernisering ervan, en een werk dat tot op de dag van vandaag als standaardwerk over de Hebreeeuwse dichtkunst wordt beschouwd: Die Literaturgeschichte der synagogalen Poesie. Voor Zunz was het een uitgemaakte zaak dat de Joodse poëzie zowel eenheid als vernieuwing binnen het jodendom brengt.

Zunz is door zijn verfrissende, wetenschappelijk onderbouwde kijk op het jodendom de geschiedenis ingegaan als de eerste moderne geleerde in de Judaica en Hebraica.

Professor Irene Zwiep (Universiteit van Amsterdam) heeft deze grote vernieuwer en icoon van de wetenschappelijke studie van het jodendom gekozen tot onderwerp van haar bijdrage aan de cursus Duits-Joodse denkers. U kunt deze les bijwonen op maandag 19 oktober.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Na de les over Leopold Zunz volgen Hannah Ahrendt en Franz Kafka. Met bovengenoemde link kunt u zich ook voor die lessen inschrijven.

Helden en schurken

De titel van deze reeks lezingen klinkt als als een boektitel, maar het is de noemer waaronder wij dit seizoen een cursus van 5 avonden hebben ondergebracht waarin we aandacht besteden aan verrassende onderzoeken naar tot nu toe minder bekende gebeurtenissen, omstandigheden en menselijk handelen in de Tweede Wereldoorlog.

Vijf wetenschappers en documentairemakers komen vertellen over hun onderzoek en het eindresultaat van hun werk. Elk van de lezingen behandelt een deelonderwerp dat als het ware eerst onder een vergootglas is gelegd, waarna bredere conclusies kunnen worden getrokken over de impact van wat onderzocht werd.

De documentaire Fatsoenlijk land van journalist Loes Gompes gaat in op de verzetsgroep Porgel en Porulan, en documentairemaker Saskia van den Heuvel vertelt aan de hand van haar gelijknamige film over Asterdorp, het heropvoeddorp in Amsterdam-Noord dat in WOII dienst deed als vierde getto van de stad. Historicus Regina Grüter onderzocht hoe verzekeraars omgingen met de levensverzekeringen, lijfrenten en uitvaartverzekeringen die Joden voor de toekomst hadden bestemd. Een weinig verheffend verhaal al tijdens WOII, maar hoe ging het verder ná de oorlog?
Historicus Raymond Schütz doet onderzoek naar het notariaat tijdens én na WOII, en hoe de beroepsethiek onder notarissen bij hun handelen al of niet een rol speelden. Medisch historicus Hannah van den Ende behoeft met de resultaten van haar onderzoek naar de dilemma's van Joodse artsen tijdens de oorlog, nauwelijks meer toelichting. Ze vertelt een verhaal dat niemand onberoerd zal laten.

Voor deze cursus bieden wij u de mogelijkheid om alleen de avond van uw keuze bij te wonen.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Aktie Portugesia: mythe van Sefardische superioriteit

Aan de hand van de familiegeschiedenis van de familie Jessurun d’Oliveira onderzoekt Jaap Cohen de identiteitsgeschiedenis van de Portugese Joden in Nederland. Hoe vormde die identiteit zich? En hoe verhoudt die zich tot de grootschalige reddingsoperatie Aktie Portugesia die 4.500 Portugese Joden in Nederland voor deportatie moest behoeden?
Portugese joden probeerden aan te tonen dat zij niet tot het Joodse maar tot het Mediterrane ’ras’ behoorden, omdat hun voorouders zich op het Iberisch Schiereiland met christenen hadden vermengd. De door de nazi's ingestelde rassenwetten konden onmogelijk op hen van toepassing zijn. Om hun argumenten kracht bij te zetten vergeleken zij zich met de uit Oost-Europa afkomstige Asjkenazische Joden, die zowel uiterlijk als in culturele ontwikkeling en gedrag ver bij hen achterbleven.
Ook de Portugees-Joodse schrijver, stenograaf en psycholoog Eli d’Oliveira probeerde vrijstelling te krijgen van deportatie. In het voorjaar van 1942 bezocht hij dagelijks het Stadsarchief in Amsterdam om zijn stamboom te onderzoeken, op zoek naar geschikt bewijsmateriaal.

In de cursus Aktie Portugesia kijkt u, samen met historicus Jaap Cohen, als het ware over de schouder van Eli mee, brengt tegelijkertijd de familie van D’Oliveira in kaart en plaatst die in het licht van de tijd. En wat zijn de antwoorden op kritische vragen over de voorouders van D’Oliveira: waren ze echt zo beschaafd als hij tijdens de oorlog beweerde en hadden zij zich inderdaad altijd afzijdig gehouden van de Asjkenaziem?

De basis voor deze vierdelige cursus die vanaf 3 november op vier achtereenvolgende dinsdagen bij Crescas kan worden gevolgd, is gebaseerd op het promotieonderzoek van historicus en onderzoeker bij het NIOD Jaap Cohen.

Global Day of Jewish Learning 2015

De derde zondag in november is al zes jaar gereserveerd voor de Global Day of Jewish Learning en valt dit jaar op 15 november.
Het woord global is goed gekozen: Joden over de hele wereld lernen over hetzelfde onderwerp, en smeden met deze gedeelde ervaring een wereldomspannende eenheid die in die verbondendheid kracht en zekerheid geeft.

Enkele honderden Joodse organisaties uit minstens veertig landen tekenen voor de organisatie van de Global Day in hun eigen land. In Nederland neemt Crescas, net als voorgaande jaren in nauwe samenwerking met Stichting PaRDeS, de organisatie voor haar rekening.

Thema voor deze Joodse leerdag is Liefde: Toewijding, Verlangen en Deceptie (de Engelse titel zingt van alliteratie: Love: Devotion, Desire and Deception). Onze Rabbinica-docent Leo Mock leidt het thema in en begeleidt u gedurende de dag.

Ook in Nederland is de Global Day uitgegroeid tot een populaire activiteit. Wacht dus niet te lang met inschrijven: het aantal plaatsen is beperkt!

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

De eerste 'Global Day', in 2010, werd georganiseerd naar aanleiding van de afronding en presentatie van het levenswerk van rabbijn Adin Steinsaltz: zijn vertaling van de Talmoed, de Steinsaltz-editie. Het initiatief en de mondiale coördinatie van de studiedag is in handen van de Aleph Society' de Amerikaanse organisatie die het werk van rabbijn Steinsaltz ondersteunt.

De betekenis van Stolpersteine: Dilemma's

In mei 2014 schreef Marianne Gossije voor Crescas Stolpersteine, kleine monumenten, de eerste aflevering van een feuilleton over het proces dat moet uitmonden in het plaatsen van struikelsteentjes in de provincie Zeeland.
In september 2014 verscheen aflevering twee: Volgende stap. Daarna werd het stil, maar met een goede reden, zoals u kunt lezen in aflevering 3, Dilemma's.

Marianne zet de mensen van toen, die in de struikelsteentjes voor vergetelheid wordt behoed, af tegen de wrede realiteit van de wereld van nu die in beroering is en overspoeld wordt door wanhopige mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.

Columnisten deze week

Vandaag verschijnt de voorlopig laatste column van Salomon Bouman op onze website. Salomon is een boek aan het schrijven en heeft daarvoor al zijn tijd en aandacht nodig, en die gunnen wij hem uiteraard van harte.
Crescas wenst je veel succes en inspiratie, en ziet uit naar je boek én je volgende bijdrage!

Verder deze week: Nathan Lopes Cardozo schrijft over over Sukkot, Iran and Judaism’s Realistic Joy, het gevecht om Syrië is, volgens Harry van den Bergh, begonnen, en Leo Mock over de loelaviem.

Herdenkingsbijeenkomst voor Shlomo Berger

Donderdag 15 oktober 2015 vindt in de Doopsgezinde Singelkerk (Singel 452) een herdenkingsbijeenkomst plaats ter nagedachtenis aan Shlomo Berger.

Prof. dr. Shlomo Berger was verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam als universitair docent Hebreeuws en Joodse Studies, en als hoogleraar Jiddisje taal en cultuur, in het bijzonder in Nederland (bijzondere leerstoel vanwege de Stichting Menasseh ben Israel Instituut).
Op 19 augustus 2015 is hij onverwachts overleden.

De bijeenkomst begint om 16.00 uur (de zaal is open vanaf 15.45 uur). Na afloop van de herdenking, omstreeks 17.30 uur, is er gelegenheid om na te praten tijdens een drankje. Familie, vrienden, collega’s, studenten en overige belangstellenden zijn van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen.

U kunt uw aanwezigheid op 15 oktober kenbaar maken via het deelnameformulier.

Kafka’s jeugd: schrijverschap & jodendom

Ter gelegenheid van het verschijnen van Kafka. Die frühen Jahre, het derde en laatste deel van Reiner Stachs magnum opus over Franz Kafka, organiseert de Kafka-Kring op 7 oktober 2015 in het Goethe-Institut in Amsterdam een symposium waarin aandacht zal worden besteed aan de jeugd van deze Tsjehische schijver.

Reiner Stach zal een antwoord formuleren op de vraag of de kiem voor Kafka's schrijverschap al in zijn jonge jaren te vinden is, en Leo Frijda, u als lezer van de Crescas-nieuwsbrief zeker bekend als schrijver van de literaire columns op onze website, gaat in op Kafka's Joodse identiteit als jonge man en de invloed daarvan op zijn latere literaire loopbaan.

Acteur-theatermaker Boris van den Wijngaard verleent zijn medewerking met het voordragen van teksten van Kafka die verband houden met het thema van deze middag.

De voertalen tijdens het symposium zijn Duits en Nederlands.

Zie voor meer informatie en aanmelding de website van het Goethe-Institut.

And the winners are...

Voor twee splinternieuwe films werden Crescas kaarten ter beschikking gesteld om te verloten onder de lezers van de nieuwsbrief.

De kaarten voor Elkan Spillers hartverwarmende film L’Chaim gaan naar Wim Weisz. Deze film draait vanaf 8 oktober in de Nederlandse bioscopen.
Cassandra Danielson, Steffie Cohen en Gerda Verdooner krijgen elk twee toegangsbewijzen voor de Canadese speelfilm Félix & Meira die 24 september zijn Nederlandse première beleefde.

Hartelijk gefeliciteerd allen, Crescas wenst u veel plezier!

Joseph Semah On Friendship (Collateral Damage)

Drie dagen duurt het project On Friendship (Collateral Damage), bestaande uit een symposium in Felix Meritis op 25 oktober, en een bijeenkomst in het Amsterdamse advocatenkantoor Vink Veldman & Swiers advocaten waar de publicatie On Friendship (Collateral Damage) wordt gepresenteerd, met o.a. teksten van de Joseph Semah over Kazimir Malevich en Barnett Newman. Er wordt daar tevens een aantal werken van Joseph Semah tentoongesteld, onder de noemer On Friendship (Collateral Damage).

Het symposium behandelt de hypothese dat de westerse kunstgeschiedenis een Joods-christelijke oorsprong heeft en vraagt zich af of deze wellicht aanpassing behoeft.
De Iraans-Joodse beeldend kunstenaar Joseph Semah levert een belangrijke bijdrage aan dit evenement. In zijn werk toont hij zich een hedendaagse homo universalis: met doelgerichte onderzoekingen in Joodse bronnen, filosofie, theologie, literatuur, biologie, etymologie en cultuur- en kunstgeschiedenis smeedt hij een eenheid in een tijd waarin deelspecialisaties de norm lijken te zijn.

Zie voor meer informatie over deze evenementen vriendenvanfelixmeritis.nl.

Vanuit de Wintersnoge naar de tropen

Onder de titel Vanuit de Wintersnoge naar de tropen komen dit najaar vijf historici spreken over de Joodse gemeenschappen in Brazilië, Suriname en Curaçao.
De lezingen worden gehouden in de prachtige monumentale Wintersnoge, het voormalige auditorium van de vermaarde Talmud Torah school.

In de 17e eeuw verlieten Sefardische Joden Amsterdam om zich in Zuid-Amerika en de Cariben te vestigen, maar hielden wel contact met de Sefardisch-Joodse gemeenschap in Amsterdam.

Julie-Marthe Cohen, Jessica Roitman, Bart Wallet, Evelien Gans en Matthea Westerduin zullen in hun lezingen vertellen hoe het deze Sefardiem hen en hun nazaten verging in hun nieuwe vaderlanden.

De lezingen wordeen georganiseerd door het JHM, in samenwerking met het menasseh ben Israel Instituut en De Illustere School. Meer informatie en een aanmeldingsformulier zijn te vinden op is.uva.nl.

Let op: de Wintersnoge is niet rolstoeltoegankelijk. Het meenemen van grote stukken bagage in de synagoge is niet toegestaan.

Radiodocumentaire: Niet bang te krijgen

Zondagavond zendt de VPRO de radiodocumentaire Niet bang te krijgen. Onze grootvader en zijn sigarenfabriek uit, het resultaat van het onderzoek dat Hella en Sandra Rottenberg - nichten van elkaar - hebben ondernomen naar de Deutsche Zigarrenwerke, in de jaren 30 de modernste sigarenfabriek van Duitsland, en de enige waar volledig machinaal sigaren werden gemaakt.

Hella en Sandra hebben hun grootvader Isay Rottenberg goed gekend. Hij was de baas van het familiebedrijf, las Vrij Nederland en Stefan Zweig en maakte mooie reizen. Van zijn avontuurlijke leven wisten ze dat hij als Joodse immigrant uit Polen, na een verblijf in Duitsland, in Amsterdam was beland, en dat hij in de Tweede Wereldoorlog naar Zwitserland was ontkomen. Ooit hadden ze wel eens gehoord dat de fabriek die hij bezat door de nazi's was geconfisqueerd en dat hij in nazi-Duitsland gevangen gezeten had.

Maar over die fabriek wisten ze niets: niet wat er gemaakt werd, niet de naam, niet het adres. Tot er eind vorig jaar een advertentie in het NIW stond met een oproep voor mensen die dachten aanspraak te kunnen maken op geroofd Joods bezit in het voormalige Oost-Duitsland. Op de lijst stond Isay Rottenberg met een sigarenfabriek in Döbeln, niet ver van Dresden. Dat was het begin van de zoektocht van Hella en Sandra, die uitmondde in deze radiodocumentaire.

 • Radiodocumentaire Niet bang te krijgen. Onze grootvader en zijn sigarenfabriek. Zondag 11 oktober, 21.00 uur, NPO Radio 1 (VPRO).

Kalla Joodse Spiritualiteit

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november organiseert het Centrum voor Joodse Spiritualiteit HaMakor, in samenwerking met de UvA en Stichting PaRDeS een tweedaagse kalla over Joodse Spiritualiteit.

Op het programma staan academische lezingen, ervaringsworkshops, een Kabbalat Sjabbat dienst en Torastudie vanuit spiritueel perspectief.

De Kalla kent een indrukwekkende line- up van medewerkers uit binnen- en buitenland.
Zie voor het volledige programma hamakor.nl.

Wie zich vóór 15 oktober aanmeldt via het aanvraagformulier ontvangt een vroegboekkorting.

Televisie en radio 4- 9 oktober

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

SALTO zendt OBA Live uit via kabeltv in de regio Amsterdam elke dinsdag t/m zaterdag van 16.00-17.00 uur via SALTO1. OBA Live is ook te bekijken via het on demand-portal Spirit24.nl.

Ook deze week heeft De kunst van het luisteren een korter programma dan gebruikelijk. Om 19.00 nemen onze collega’s van de NTR de uitzending over vanwege de laatste twee dagen van Soekot.
In de uitzending komen de volgende onderwerpen aan de orde: het Joods Historisch Museum, prominent uithangbord van de Nederlandse Joodse gemeenschap, heeft een nieuwe algemeen directeur. Lange tijd was de onvermoeibare historicus Joël Cahen het gezicht, maar op 1 oktober is het vaandel overgedragen aan een nieuw boegbeeld. Een deskundige met een ruime nationale en internationale ervaring in de Joodse wetenschap en museumwereld. Onze gast: Emile Schrijver.
Verder een reportage van Tal Sarid over de Joodse geschiedenis van het Westland, waar amateurhistoricus Harry Groenewegen binnenkort een boek over publiceert. Presentatie: Alfred Edelstein en Rachel Levy.


zondag 4 oktober

 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.
 • NPO 2 (NTR), 18.10: Podium Witteman. Muziekprogramma met Paul Witteman, Mike Boddé en Floris Kortie. Met ondermeer Nora Fischer: ze zingt een lied van Olivier Messiaen en vertelt over haar carrière.
 • Arte tv, 20.15: Splendor in the Grass (Fieber im Blut). Sociaal drama uit 1961 van Elia Kazan over de gedoemde liefde tussen twee mensen uit verschillende sociale klasse, in een kleine stad in Kansas in 1928.

maandag 5 oktober

 • Arte tv, 17.30: Der Streitwagen des Pharao. Documentaire waarin de functionaliteit van de strijdwagens van de Egyptische farao's (dezelfde waarmee de Joden werden achtervolgd in Exodus) wordt onderzocht, aan de hand van getrouwe replica's.
 • NPO Radio 5 (HUMAN), 19.00: Oba live: over cultuur, politiek, moraal en wetenschap, met gasten en publiek rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam.

dinsdag 6 oktober

 • NPO Radio 5 (HUMAN), 19.00: Oba live: over cultuur, politiek, moraal en wetenschap, met gasten en publiek rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam.
 • NPO 2 (VPRO/NTR), 21.20: Andere tijden. Afl.: Ongewenste vreemdelingen. Documentaire uit 2014 over het inhumane vreemdelingenbeleid ten opzicht van Joodse vluchtelingen uit Duitsland in het Nederland in de jaren '30. Herh.: NPO Doc, 7/10, 23.20.

woensdag 7 oktober

 • Mezzo tv, 17.00: David et Jonathas, opera seria in 5 actes en een proloog van de Franse componist Marc-Antoine Charpentier (1643-1704). Live vanuit Aix-en-Provence, in een zeldzame geënsceneerde uitvoering.
 • NPO Radio 5 (HUMAN), 19.00: Oba live: over cultuur, politiek, moraal en wetenschap, met gasten en publiek rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam.
 • TV5 Monde, 20.59: La terre promise. Zwitserse reportage over een groep leerlingen uit Fribourg die met hun muziekleraar in Bethlehem, Ramallah, Jerusalem en Hebron concerten geeft en aan den lijve meemaken hoe het leven voor hun Palestijnse leeftijdgenoten is.
 • BBC 2, 22.00: Face of Britain by Simon Schama. De Britse historicus onderzoekt de geschiedenis van de Britse portretkunst. Afl.: The Face of the People.
 • BBC Radio 3, 23.45: Free Thinking. Afl.: Acting Arthur Miller. Free Speech on Campus. Acteurs leggen uit wat het werk van Miller van hen vergt.

donderdag 8 oktober

 • NPO Radio 5 (HUMAN), 19.00: Oba live: over cultuur, politiek, moraal en wetenschap, met gasten en publiek rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam.
 • NPO 2 (NTR), 23.00: Het uur van de wolf. Afl.: Lotta Blokker - Het Wolfsuur. Documentaire uit 2013 van Frans Weisz over de wonderlijke wisselwerking tussen model, beeld en beeldend kunstenaar Lotta Blokker, tijdens de totstandkoming van haar beeldhouwwerk Het Wolfsuur.
 • WDR, 23.15: Bethlehem - Wenn der Feind dein bester Freund ist. Thriller uit 2013 van Yuval Adler over een Israëlische officier en een Palestijnse strijder die tijdens hun samenwerking een vader-zoonrelatie ontwikkelen. Zal deze trouwe dienst door de powers that be worden gedoogd of afgestraft?

vrijdag 9 oktober

 • NPO Radio 5 (HUMAN), 19.00: Oba live: over cultuur, politiek, moraal en wetenschap, met gasten en publiek rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO 2(VPRO), 0.00: Bikur Ha-Tizmoret (The Band's Visit), tragikomedie uit 2007 van Eran Kolirin over de fanfare van de politie van Alexandrië die wordt gevraagd op te treden tijdens de inwijding van een cultureel centrum in Petah Tikva.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.
   
jaargang 11, nummer 36
zondag 4 oktoberr 2015
 

In deze nieuwsbrief

De Casus Spinoza - een internationaal symposium
Een nieuwsbrief anders dan andere
Bereesjiet: In het begin...
Leonard Zunz DJD
Helden en schurken
Aktie Portugesia: mythe van Sefardische superioriteit
Global Day of Jewish Learning 2015
De betekenis van Stolpersteine: Dilemma's
Columnisten deze week
Herdenkingsbijeenkomst voor Shlomo Berger
Kafka’s jeugd: schrijverschap & jodendom
And the winners are...
Joseph Semah On Friendship (Collateral Damage)
Vanuit de Wintersnoge naar de tropen
Radiodocumentaire: Niet bang te krijgen
Kalla Joodse Spiritualiteit
Televisie en radio 4- 9 oktober


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
We hebben inmiddels al vier delen aan gebedenboeken uitgebeden sinds Rosj Hasjana, zo'n twee weken geleden: één deel met Rosj ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Met terugwerkende kracht ben ik verbijsterd over de selectieve verontwaardiging van links-activistisch Nederland als het gaat ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Zwemmen. Ik doe het met veel plezier. ’s Ochtends vroeg, nog voor ontbijt of koffie, zwem ik al jarenlang met mijn vrienden in het Maccabi ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Twintig jaar geleden bracht ik mijn eerste bezoek aan Praag. Deze historische stad was toen voorzichtig aan het opkrabbelen uit het ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
Ik lees de laatste tijd zo een beetje alles wat los en vast zit over Syrië. Ik heb er grote moeite mee om alles wat zich daar afspeelt goed ...
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
For hundreds of years, we Jews have followed the custom of completing the yearly Torah reading in the synagogue on the day of Simchat Torah, only ......
lees verder


(advertenties)

banner luna3

banner limmoed2015_2

banner venstra

banner israelactie

banner sivmo

banner sinaicentrum

banner jonet

banner amphora

banner yanshuf

banner propra

banner blankevoort

banner joodsamsterdam

banner givat

banner meldpunttaal

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier