Boekennieuws

Joodse schrijvers en hun boeken, boekpresentaties en ander nieuws uit de wereld van het boek

Gepubliceerd op: 29 september 2022

Milton Avery (1885-1965): Woman reading

De veertig regels van liefde

Elif Shafak

Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2022
Aantal blz.: 384
ISBN: 9789046829714

Ook als e-book verkrijgbaar
Vertaald door: Manon Smits
Oorsponkelijke titel: The Forty Rules of Love

In De veertig regels van liefde worden twee parallelle verhalen - het ene hedendaags, het andere speelt zich af in de dertiende eeuw - met elkaar verweven.

Ella Rubenstein is veertig jaar en ongelukkig getrouwd wanneer ze een baan aanneemt als proof reader voor een literair agent. Haar eerste opdracht is het lezen van en verslag uitbrengen over de roman Sweet Blasphemy, geschreven door een man genaamd Aziz Zahara. Ella is gebiologeerd door zijn verhaal over de grote soefimeesters/humanisten Rumi en Shams en de zoektocht. Wat is de rol van de derwisj bij de verandering van de succesvolle maar ongelukkige geestelijke Rumi in een toegewijd mysticus, gepassioneerd dichter en voorvechter van de liefde? Ze is ook onder de indruk van de lessen van Shams, de 'regels' die inzicht bieden in een oeroude filosofische gedachte die is gebaseerd op de eenheid van alle mensen en religies en de aanwezigheid van liefde in ieder mens.
Al lezende realiseert Ella zich dat het verhaal van Rumi dat van haarzelf weerspiegelt en dat de komst van Aziz Zahara en zijn boek haar bevrijding inluiden.

Elif Shafak (1971) schrijft zowel in het Engels als Turks en is de meest gelezen auteur van Turkije. Haar werk is in vijftig landen vertaald en won vele internationale prijzen. Daarnaast zat ze in 2017 in de jury van de Man Booker International Prize, is ze TED Global Speaker, en zet ze zich in voor rechten voor minderheden. Vanwege haar boeken werd Shafak tweemaal aangeklaagd door de Turkse overheid. Haar laatste roman 10 minuten, 38 seconden haalde de shortlist van de Booker en van de RSL Ondaatje Prize. Ze is professor aan onder andere Oxford University en in 2020 werd ze benoemd als vice president van de Royal Society of Literature.

In de Digibieb van Crescas: Amsterdam en zijne bevolking in de negentiende eeuw
Met 31 Afbeeldingen en Plattegrond

Salomon Rodrigues de Miranda

Amsterdam: Scheltema en Holkema's Boekhandel, 1920

We laten Monne de Miranda zelf aan het woord in zijn inleiding:

"Op 20 April 1921 trad ik als Wethouder van Amsterdam af; in Juni van hetzelfde jaar aanvaardde ik het ambt opnieuw. Ik heb mij gedurende de tusschen deze beide data liggende periode onledig gehouden met het schrijven van dit boekje. In het luttele tijdsbestek van nog geen twee maanden, zou ik dit niet hebben kunnen doen, ware het niet, dat ik kon beschikken over velerlei gegevens, door ambtenaren van het Gemeentelijk Bureau voor de Statistiek voor een ander doel verzameld en uitgewerkt, welke gegevens mij, althans voor eenige hoofdstukjes, tot grondslag dienden."

Het was een ambitieus project dat echter niet geheel volgens plan verliep: "Aanvankelijk bestond het voornemen om, in plaats van het kaartje, hetwelk thans aan dit boek is toegevoegd [p. 267, red.], den lezer te verblijden met een, waarop alle uitbreidingen van Amsterdam van 1340 af, zijn aangegeven. Om financieele en technische redenen moest van dit voornemen worden afgezien." (...)
Hoe beknopt dit boekje ook zijn moge, toch meende ik, dat een hoofdstuk over Tooneel en Muziek niet mocht ontbreken. Op dit terrein voelde ik mij echter niet veilig, waarom ik den Heer Henri Polak verzocht dit te schrijven. Aan dit verzoek werd door hem voldaan, waarvoor ik, zeker ook ten behoeve der lezers, mijn dank betuig." Pretenties had Monne de Miranda niet: "Niemand behoeft dit boekje te beschouwen als een beschrijving der geschiedenis van Amsterdam in de negentiende eeuw. Dit moet en, naar ik hoop, zal geschieden door anderen, die daartoe meer aangewezen zijn. Het is in eenigszins populairen vorm de samenvatting van gegevens en feiten, die den lezer in staat stellen het tegenwoordige Amsterdam tegenover dat van een honderd jaren geleden te plaatsen, de zeden, gebruiken en gewoonten van de huidige bevolking te vergelijken met die van geslachten vóór ons."

Aan de lezer van 2022 nu de taak om met moderne ogen terug te kijken naar het verleden van Mokum. De inhoudsopgave op p. 9-12 laat zien hoe grondig de Miranda te werk is gegaan.Je kunt Amsterdam en zijne bevolking in de negentiende eeuw gratis lezen in de Joodse Bibliotheek van Crescas of als PDF downloaden naar je eigen computer.

Het boek wordt antiquarisch nauwelijks meer aangeboden.

Uit de ramsj: Three Thousand Years of Hebrew Versification
Essays in Comparative Prosody

Benjamin Harshav

New Haven: Yale University Press, 2014
Aantal blz.: 352
ISBN: 9780300144871

In deze studie van de morfologie van Hebreeuwse poëzie onderzoekt Benjamin Harshav de Hebreeuwse prosodie gedurende drie millennia waarin de historische en culturele context zich ontwikkelde. Hij neemt de lezer mee in de wereld van de Joodse diaspora en vergelijkt de veranderingen die het Hebreeuwse vers onderging in het contact met de Kanaänitische, Griekse, Arabische, Italiaanse, Duitse, Russische, Jiddisje en Engelse poëzievormen.
Harshav onderzocht tal van aspecten van poëzie en vertelt over de historische en linguïstische kaders waarbinnen de eerste jambes (de versvoet bestaande uit een onbeklemtoonde lettergreep gevolgd door een beklemtoonde) in de Engelse, Duitse, Russische en Hebreeuwse versbouw verschenen, en ontdekte de eerste jambes in een Jiddisj liefdesgedicht dat in 1508/09 in Venetië werd geschreven.
In elk hoofdstuk presenteert de auteur, die duizenden Hebreeuwse gedichten heeft bestudeerd, een innovatieve analyse over een bepaald poëtisch domein .

Three Thousand Years of Hebrew Versification is een meer dan voortreffelijke studie van versvorm, poëtische metriek, en poëtisch ritme, die op bewonderenswaardige wijze door Harshav wordt toegepast op de unieke rijkdom van de Hebreeuwse poëzie. 


Wil je Three thousand years of Hebrew versification kopen? Klik op de titel!


Benjamin Harshav (1928-2015) was literair theoreticus gespecialiseerd in vergelijkende literatuurwetenschap. Hij schreef onder pseudoniem gedichten in het Jiddisj en Ivriet (H. Benjamin en Gabi Daniel). Hij was hoogleraar literatuurwetenschap aan de Universiteit van Tel Aviv en hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap, Hebreeuwse taal- en letterkunde en Slavische talen en letterkunde aan Yale University. Hij was de oprichter van Poetics Today en ontving in 2005 de EMET Prize for Art, Science and Culture. Ook was hij lid van de American Academy of Arts and Sciences.

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.