Corona

Ook Crescas past het programma aan. De bijeenkomsten worden tot nader bericht geschorst en de langlopende cursussen worden via een online platform verzorgd. Wij blijven u informeren over de overige lezingen en cursussen via de nieuwsbrief en mail. Onze online aanbod blijft natuurlijk beschikbaar!

inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Nieuws

vrijdag 27 maart 2020

Levie David Staal: Israël onder de volkeren

Levie David Staal (8174-1943) was hoofd van de Joodse lagere school in Zutphen en gaf daar ook Joodse les. In 1906 publiceerde hij Israel onder de volkeren. Schets der Joodsche geschiedenis van de Grieksche overheersching tot heden. Een boek voor school en huis. Het boek was een succes: in 1915 verscheen de tweede druk, in 1927 de derde en in 1937 de vierde druk.
Het succes van Israel onder de volkeren was vooral te danken aan het feit dat Staal feilloos wist waarmee hij zijn lezers kon boeien. De historische kennis die hij, hoewel zelf geen geschiedkundige, met hen deelde, en dat in een taal die voor jong en oud begrijpelijk was, bleef keurig binnen de Joodse traditionele kennis van de geschiedenis, waarbij de hand van God in penibele situaties altijd precies op tijd kwam om de Joden te redden.
Staal zorgde bij elke nieuwe druk voor een actualisering van de inhoud, maar hield daarbij rekening met zijn publiek, dat weinig op had met het zionisme.
Met de kennis van nu is het ultra-traditionele beeld van de Joodse geschiedenis vooral een curiositeit, en een tijdsbeeld van het Nederlandse orthodoxe jodendom.

Ziehier een fragment uit het voorwoord bij de derde druk:
"Tusschen de verschijning van den tweeden en den derden druk van Israël onder de Volkeren" liggen ongeveer tien jaren. Tien jaren — in het algemeen een korte tijdruimte bij een geschiedenis, die over eeuwen loopt, doch in dit geval een periode van machtige beteekenis wegens de geweldige gebeurtenissen, die erin hebben plaats gegrepen en wegens de groote veranderingen, die gedurende dit decennium op ieder gebied van menschelijk denken en streven en werken zijn ingetreden. Ook de Jodenheid is bij dit alles ten nauwste betrokken geweest — zoowel actief als passief; zooals de structuur der wereld in dien tijd in vele opzichten een wijziging heeft ondergaan, zoo heeft ook de structuur der Jodenheid een ander aspect gekregen. Het bijwerken van het boek tot den dag van heden beteekende dus niet het vermelden van enkele feiten en namen, maar vorderde — vooral ook in het belang der jeugd, die haar levenshouding nog moet bepalen — een meer uitvoerige uiteenzetting met oorzaken en gevolgen van de belangrijke geschiedenis in dit tijdvak."

In de Joodse Bibliotheek vind je de derde druk, klaar om online te worden gelezen of te worden gedownload naar je eigen computer of tablet.

Een korte biografie van Levie David Staal is te lezen op blog.despinoza.nl.
De tekening in de afbeelding is in 1934 gemaakt in opdracht van het NIW, ter gelegenheid van Staals vijftienjarig hoofdredacteurschap van dat periodiek.

Delen |