inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

ANBI Vrienden-stichting

Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum "Crescas"

Naam van de instelling

Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum Crescas

RSIN of fiscaal nummer

808384260

Post- en bezoekadres

Kastelenstraat 80
1083 DE Amsterdam

Doelstelling

De Stichting is opgericht op 3 februari 1999 (laatste statutenwijziging 21 december 2004) met als doel:

a. Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van Stichting Joods Educatief Centrum Crescas;
b. Het beheren en in stand houden van de verkregen middelen. Dit betrof in eerste instantie een van de Rijksoverheid ontvangen bedrag ten behoeve van Stichting Joods Educatief Centrum Crescas.

De Stichting heeft de facto tot doel om de werkzaamheden van Stichting Joods Educatief Centrum Crescas, hierna Crescas, mogelijk te maken en op lange termijn te borgen.
De inkomsten van de Stichting bestaan uit eenmalige bijdragen, zoals die van de Rijksoverheid in 2005, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede andere verkrijgingen en baten.

Beleidsplan

Werving en vermogensbeheer
De Stichting werft haar vermogen voornamelijk onder charitatieve instellingen en particulieren. De Stichting benadert potentiële gevers via schriftelijke of persoonlijke contacten. Daarnaast staat op de website van Crescas een banner met de oproep te doneren. Hierop komen jaarlijks particuliere giften binnen.

Het doel van de fondswerving is om voldoende middelen bijeen te brengen om de activiteiten van Crescas op lange termijn te kunnen voortzetten.

Het beleidsplan van de Stichting vindt u hier.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting vormt een personele unie met het bestuur van Crescas.

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Het bestuur bestaat per 29 augustus 2019 uit de volgende personen:

De heer D. Simon, voorzitter
De heer drs. P.D.H. Minco RBA, secretaris
De heer mr. E.A. Meijer, penningmeester
Mevrouw dr. H. Neudecker, lid
Mevrouw drs. S.F. Polak, lid
Mevrouw mr. F. de Wind, lid

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Crescas verrichten hun taken onbezoldigd en ontvangen ook geen vergoeding voor gemaakte kosten, zoals reiskosten. Maar kunnen gebruik maken van de vrijwilligersregeling van Crescas.