inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

ANBI

Stichting Joods Educatief Centrum ‘CRESCAS’

Crescas is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status levert belastingvoordelen op. Niet voor Crescas zelf, maar voor u, als u besluit een gift aan ons over te maken. Al uw giften aan Crescas, eenmalig of periodiek, komen in aanmerking voor belastingaftrek.

Sinds 1 januari 2014 stelt de Belastingdienst extra eisen aan ANBI’s. Om het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen, moeten alle ANBI’s een aantal gegevens via een website openbaar maken. De vereiste gegevens waren al eerder op onze website te vinden, maar om te voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst én om het u gemakkelijk te maken, hebben wij al deze gegevens op deze pagina voor u gegroepeerd.

naam van de instelling

Stichting Joods Educatief Centrum ‘CRESCAS’

RSIN of fiscaal nummer

808386165

post- en bezoekadres

Kastelenstraat 80
1083 DE Amsterdam

doelstelling

De doelstelling van Crescas, zoals die is vastgelegd in de statuten, luidt:
het doen oprichten en beheren van een Joods Educatief Centrum voor de overdracht van Joodse kennis en vaardigheden aan Joden, al dan niet behorend tot enig kerkgenootschap;
het behoud en het verhogen van Joodse kennis en vaardigheden en het versterken van de Joodse identiteit binnen de Joodse gemeenschap in de meest ruime zin.

beleidsplan

Crescas is opgericht met een door de Nederlandse overheid beschikbaar gesteld kapitaal. Dit vermogen wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum Crescas. Deze Vriendenstichting keert jaarlijks een subsidie aan Crescas uit. Overige inkomsten bestaan uit project-subsidies van fondsen, giften en schenkingen van particulieren, en bijdragen van gebruikers (cursusgelden).
Wat doen wij met dit geld?
Wij organiseren cursussen, lezingen, workshops en culturele activiteiten, wij produceren en bieden online cursussen, wij beheren de in ons pand gevestigde Joop Al Bibliotheek, wij bouwen aan en beheren de Digitale Joodse Bibliotheek, op onze website bieden wij lezingen, video’s, columns en een variëteit aan informatie, en wij verzorgen een wekelijkse digitale nieuwsbrief met o.a. nieuws over culturele activiteiten in Joods Nederland.

bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De bestuursleden behoren tot de Joodse gemeenschap in de breedste zin des woords, waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen leden afkomstig uit de orthodox-Joodse gemeenschap, leden afkomstig uit de liberaal-Joodse gemeenschap en leden uit de overige Joodse gemeenschap.
Het bestuur kent een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en gewone leden.

namen van de bestuurders

Het huidige bestuur bestaat uit:
De heer D. Simon, vicevoorzitter
De heer drs. P.D.H. Minco RBA, secretaris
De heer mr. E.A. Meijer, penningmeester
Mevrouw dr. H. Neudecker, lid
Mevrouw drs. S.F. Polak, lid
Mevrouw F. de Wind, lid

beloningsbeleid

De bestuursleden van Crescas verrichten hun taken onbezoldigd.

Het Crescas-kantoor kent op dit moment twee gesalarieerde medewerkers:
de directeur (0,9) en de office manager (0,7 fte); De salariëring is geënt op de door de rijksoverheid gehanteerde BBRA-schalen (BBRA = Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RijksAmbtenaren), waarbij de schalen 7 t/m 13 worden gehanteerd.
Docenten en sprekers ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

uitgeoefende activiteiten

Een overzicht van onze activiteiten is te vinden in het meest recente jaarverslag.

financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2013
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2018

Bekijk meer informatie over de Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum 'Crescas'.